Privacy Policy Open Vld Blankenberge
Versie 1.0 - Laatste revisie: 23 mei 2018


Jouw privacy is heel belangrijk voor ons, het is tenslotte één van de fundamentele rechten en vrijheden in onze democratische samenleving en daar staan we met Open Vld volop achter.
De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Het toesturen van emails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Wie zijn we?

Als ledenorganisatie verwerken we noodgedwongen lidmaatschapsgegevens voor allerlei doeleinden die met jouw lidmaatschap te maken hebben. Je leest er alles over in deze “Privacy Policy”. Neem het aandachtig door, want het bevat essentiële en nuttige informatie over jouw privacy, onze verwerking van jouw persoonsgegevens, jouw rechten en onze verplichtingen.
Wij zijn de Vlaamse liberalen en democraten afdeling Blankenberge beter bekend als “Open VLD Blankenberge” een afdeling van Open VLD met maatschappelijke zetel te Melsensstraat 34, 1000 Brussel.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Open Vld Blankenberge.
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u één of meerdere van uw rechten uitoefenen, aarzel niet om ons te contacteren op volgende gegevens:
Per post: Open VLD blankenberge, t.a.v. Garrit Hinderyckx, Koning Albert I laan 29/1, 8370 Blankenberge

Per post: Open VLD nationaal, t.a.v. Diederik Pauwelyn, Melsensstraat 34, 1000 Brussel
Per email lokaal: sec.openvld@garlin.cc
Per email nationaal: privacy@openvld.be

Welke gegevens verzamelen we? Waarom? En hoe lang?


Wanneer je lid wordt van Open Vld Blankenberge ben je tevens lid van Open Vld nationaal.
Open Vld nationaal vraagt je om je voornaam, achternaam, adresgegevens, email, geboortedatum en GSM of telefoonnummer en Open Vld afdeling waartoe je behoort. We gebruiken deze gegevens enkel om je te informeren over politieke standpunten, bijvoorbeeld via onze wekelijkse nieuwsbrief of ons driemaandelijks ledenmagazine ‘Blauw’. Daarnaast nodigen we je ook uit voor evenementen, zoals onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, congressen, studiedagen, etc. en wensen we je graag een gelukkige verjaardag.
We contacteren je dus enkel voor die zaken die rechtstreeks voortvloeien uit het lidmaatschap van onze partij, om je te informeren (o.a. over standpunten en acties vanuit Open Vld) en je uit te nodigen voor evenementen die we voor onze leden organiseren. Onze mandatarissen kunnen via het partijhoofdkwartier het postadres bekomen van de leden binnen hun afdeling/regio/provincie om je dezelfde soort informatie te sturen. Dit kan enkel na ondertekening van een overeenkomst waarin de mandataris in kwestie akkoord gaat om deze gegevens enkel te gebruiken in kader van de informatieverstrekking die kadert in de normale uitvoering van een politiek mandaat (inhoudelijk informatieve boodschappen, uitnodigingen voor politieke evenementen, informatie in functie van verkiezingen,...). Je emailadres en telefoonnummer worden nooit gedeeld.


We zullen jouw gegevens NOOIT gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgen met die doelstelling.

Als rechtsgrond voor de verwerking van jouw lidmaatschapsgegevens baseren we ons op jouw toestemming, maar ook op de uitvoering van een overeenkomst (in het kader van ledenadministratie) en op ons gerechtvaardigd belang als politieke organisatie.
We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang je bij ons lid blijft. Indien u expliciet (lees: per e-mail of per brief) te kennen geeft dat u niet langer lid wenst te blijven, zullen wij uw data binnen een termijn van 1 maand verwijderen.

Beheer en beveiliging

De persoonsgegevens die Open Vld bekomt, slaan wij op in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Wij hebben daarvoor veiligheidsmaatregelen toegepast die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Open Vld Blankenberge draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt.

Vertrouwelijkheid en juistheid

Jouw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je bij Open Vld opgeeft. Open Vld heeft een wettelijke verplichting om jouw gegevens correct bij te houden en vraagt daarom jouw medewerking om eventuele wijzigingen aan ons door te geven.
Proportionaliteit
We vragen niet méér gegevens dan nodig en bewaren de gegevens niet langer dan vereist. Open Vld verzamelt via deze website geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die je zelf opgeeft, zoals het ontvangen van e- mails over de initiatieven van Open Vld. Al onze nieuwsbrieven bevatten een uitschrijflink.
Je kan te allen tijde de gegevens die we over je bewaren op het
partijhoofdkwartier opvragen via privacy@openvld.be, alsook wijzigingen laten doorvoeren.

Jouw rechten

U heeft verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Meer specifiek heeft u het recht om:
bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;
ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;
ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken;
uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);
bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Indien u graag een van deze rechten wil uitoefenen of indien u andere vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ons contacteren hetzij per e-mail hetzij per post via de hierboven aangegeven adressen, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of uw privacy vraag hebben behandeld, heeft u het recht om het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacyautoriteit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.
Minderjarigen
Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Ben je nog geen 16 jaar oud, verzend dan geen gegevens over jezelf, zoals je leeftijd, je geslacht, je postadres enz. zonder het advies van je ouders. Vraag hen eventueel te controleren of de website een privacybeleid heeft dat jouw recht op privacy beschermt. Denk eraan dat je recht hebt op inzage, correctie en schrapping van de gegevens. Open Vld moedigt jou aan een e- mailadres te gebruiken waarin jouw werkelijke naam niet voorkomt.